ಆಯ್ತಾರಾಚಿಂ ಮಿಸಾಂ :
ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4-15 ಮೀಸ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆಲಂಕಣಿ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೆಂ ನೊವೆನ್
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 7-30 ವರಾರ್ ಮೀಸ್
ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 10-00 ವರಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಮೀಸ್

ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಿಸಾಂ :
ಹರ್ಯೆಕಾ ದಿಸಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 6-45 ವರಾರ್
ಹರ್ಯೆಕಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4-15 ವರಾರ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಆರಾಧನ್.

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ್
ಸಕಾಳಿಂ 9-00 ವರಾಂ ಥಾವ್ನ್ 9-50 ಪರ್ಯಾಂತ್
 

CHURCH OF H0LY CROSS
Pamboor, Shanthipura
Bantakal P.O. – 574 115
Udupi District

Copyright © 2013 - www.pamboorchurch.com. Powered by eCreators