ಮಾ| ಬಾ| ಡೇನಿಸ್ ಸೋಜ್
ಫಿರ್ಗಜ್ ಸ್ಥಾಪಕ್
1968-1976

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೆ ವಿಗಾರ್

ಮಾ| ಬಾ| ಡೇನಿಸ್ ಸೋಜ್
1968 – 1977

ಮಾ| ಬಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಪಿಯಾದ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
1977-1984

ಮಾ| ಬಾ| ಮಾವ್ರಿಸ್ ಪಾವ್ಲಾ
1984-1988

     

ಮಾ| ಬಾ| ಜೆರೊಮ್ ಮೊಂತೇರೊ
1988-1995

ಮಾ| ಬಾ| ನೋರ್ಬರ್ಟ್ ಲೋಬೊ
1995-1997

ಮಾ| ಬಾ| ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಮಿನೇಜಸ್
1997-2003

     

ಮಾ| ಬಾ| ಜೋಸೆಫ್ ಮಚಾದೊ
2003-2010

ಮಾ| ಬಾ| ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಲುವಿಸ್
2010-2013

ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವ್ಲ್ ರೇಗೊ
2013-2019

     

 

 

 ಮಾ| ಬಾ| ಹೆನ್ರಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್
2019 ಥಾವ್ನ್

   

 

 

CHURCH OF H0LY CROSS
Pamboor, Shanthipura
Bantakal P.O. – 574 115
Udupi District

Copyright © 2013 - www.pamboorchurch.com. Powered by eCreators